top of page

ERITYISHERKKYYS

Erityisherkkäkin on aina yksilö: herkkyydet ja niiden voimakkuus vaihtelevat eri ihmisillä sekä yksilön elämän eri vaiheissa kokemusten ja tietoisesti tehtyjen valintojen kautta.

Erityisherkkyys 


ERITYISHERKKYYDESTÄ - TIEDE JA TUTKIMUS ERITYISHERKKYYDEN TAUSTALLA - TUTKIMUKSET LYHYESTI - ERITYISHERKÄT POJAT JA MIEHET - ESITE JA MUU MATERIAALI

 

 

Erityisherkkyydestä


Erityisherkillä ihmisillä (Highly Sensitive Person, HSP) on tavallista herkemmin reagoiva ja aistiärsykkeitä tarkasti ja syvällisesti prosessoiva hermojärjestelmä. Kyseessä on synnynnäinen, normaali psykofyysinen ominaisuus, jota esiintyy eriasteisena noin 15 - 20 prosentilla ihmisistä. Tieteellisissä yhteyksissä erityisherkkyydestä käytetään termiä "sensory processing sensitivity", suomennettuna "aistitiedon käsittelyn herkkyys" (termin suomennos: Elaine N. Aron: Erityisherkkä ihminen). 

 

Yksinkertaistettuna esimerkkinä voisi sanoa, että erityisherkän ihmisen näkökyky ei ole parempi kuin muilla, mutta hän huomaa asioita, yksityiskohtia, tunnelmia enemmän ja analysoi huomioitaan tarkasti ja syvällisesti - sekä tietoisesti että tiedostamattaan. Erityisherkän hermojärjestelmä ja keho saattavat olla jatkuvassa hälytystilassa aistiärsykekuormituksesta johtuen.

 

Aivokuvantamistutkimuksissa erityisherkillä ihmisillä on havaittu voimakkaampaa aktiivisuuden lisääntymistä aivosaarekkeessa (insula, tietoisuuden keskus, jossa yhdistyvät tieto ihmisen sisäisestä tilasta, tunteista, ruumiin tuntemuksista sekä ulkoisista tapahtumista) sekä peilisolujärjestelmässä. Tutkimuksissa on selvinnyt myös se, että ei-erityisherkkiin verrattuna erityisherkkien aivoissa havaintoja yksityiskohtaisesti käsittelevät alueet aktivoituivat voimakkaammin. 

Lisäksi erityisherkillä on tutkimuksissa todettu geenimuunnoksia, jotka vaikuttavat serotoniinin sekä dopamiinin erittymiseen (lähde Elaine Aron, Erityisherkkä ihminen). Erityisherkät reagoivat huomattavan herkästi myös esim. hormonitasojen vaihteluun. 

 

Yhteistä kaikille erityisherkille on vain

 

  • aistiärsykkeiden ja -tiedon syvällinen prosessointi (tietoinen ja tiedostamaton)

  • kuormittumisalttius (ylivireys, ylikuormitus)

  • tunne-elämän voimakkuus, emotionaalinen reaktiivisuus (tunteiden ja tuntemusten voimakas kokeminen) ja empatia

  • tarkka havainnointikyky (vivahteet, yksityiskohdat, kokonaisuus).

(Elaine Aron)


Erityisherkkyys voi ilmetä

 

  • fyysisenä: aistiherkkyys (näkö, kuulo, haju, tunto, maku - positiivinen sekä negatiivinen ulottuvuus) sekä muu kehollinen herkkyys (ns. sisäaistimukset, esim. tuntemukset verensokeritasapainosta, hormonivaihteluista tai säätilan muutoksista sekä herkkyys lisäaineille, lääkeaineille tai stimulanteille)

  • sosiaalisena: vuorovaikutustilanteet, ilmapiiri, empatia, intuitio, tunneäly 

  • psyykkisenä: tunneherkkyys, luovuus, intuitio

  • henkisenä: arvot, merkityksellisyys, henkisyys tai hengellisyys.


Synnynnäisenä, biologisena ominaisuutena erityisherkkyydestä ei voi oppia pois, eikä sitä voi halutessaan sytyttää tai sammuttaa. 

Kahta täysin samanlaista erityisherkkää ei ole olemassa, sillä herkkyyksien painottuminen, voimakkuus ja kokemukset ovat yksilöllisiä, riippuen mm. muista temperamenttipiirteistä, elämänkokemuksista, ympäristön ja elämäntilanteen kuormittavuudesta sekä kyvystä ja mahdollisuudesta huomioida omat tarpeensa.

  • Kasvu- ja toimintaympäristössään kohtaamastaan tuesta tai haasteista juontavat suuretkin erot siinä, miten eri henkilöt erityisherkkyyspiirteensä kokevat: lahjana ja ilona vai enemmänkin taakkana. Aikuisiällä omalla toiminnalla ja omien tarpeiden hyväksymisellä sekä kunnioittamisella on suuri merkitys tasapainoisen olotilan saavuttamisessa.

  • Olennaista ärsykekuorman säätelyssä ja sopivan vireystason ylläpitämisessä on tutustuminen omaan yksilölliseen erityisherkkyyteensä. Itselle sopivan elämäntyylin, hallittavissa olevan ärsyketason ja energian lähteiden löytämisessä apuna voi olla myös muiden omaan persoonaan liittyvien temperamenttipiirteiden tunnistaminen.

 

Erityisherkän elämää -esite (pdf)

Erityisherkkä lapsi -esite (HSP Suomi ry:n julkaisema, erityisherkat.fi) (pdf)

Erityisherkkä nuori (HSP Suomi ry:n julkaisema, erityisherkat.fi ) (pdf)

Erityisherkkyys-infograafi (png)

Tietokooste erityisherkästä lapsesta esim. tarhaan tai kouluun jaettavaksi (pdf)

 

 

Erityisherkkyys ei näy päällepäin


Erityisherkkyys on monella tavalla elämää rikastuttava ja vahvuuksia tuova ominaisuus, mutta kääntöpuolena on aistitulvasta johtuva hermoston ylivire ja ylikuormittuminen.  Erityisherkän reagointi ärsykkeisiin voi olla ulospäin hyvin huomaamatonta, vaikka hän kokee kehossaan hyvinkin voimakkaita tuntemuksia (esim. huimausta, sisäistä tärinää, pahoinvointia).

Erityisherkkyys ei siis tarkoita allergiaa tai yliherkkyyttä, eikä erityisherkkä ihminen ole oletusarvoisesti itkuinen, emotionaalisesti epävakaa, hauras tai heikko. Erityisherkkyys ei myöskään ole sairaus tai oireyhtymä.

 

Testit

 

Elaine Aronin erityisherkkyystesti suomennettuna Heli Heiskasen sivuilla: Herkkyystesti ja Herkkystesti lapsille 

Ilse Sandin HSP-testi (HSP Suomi ry:n toimesta Ilse Sandin luvalla suomennettuna)

 

Tiede ja tutkimus erityisherkkyyden taustalla >

Tutkimuksista lyhyesti >

 

Erityisherkät pojat ja miehet >

Esitteet ja infograafi >

Lisätiedon lähteille >

---

Akuutti, 23.2.2020: Erityisherkkyyden rajumpi puoli

 

Peter Messerschmidt: The Highly Sensitive Person or HSP: What Exactly IS that?

  

Erityisherkkyys mediassa

Erityisherkkyys on saanut paljon huomiota mediassa, suureksi osaksi yhdistyksen ansiokkaan tiedotustoiminnan ansiosta. Erityisherkän elämää -facebook-sivulla mm. lista linkkeineen tv- ja radio-ohjelmiin sekä artikkeleihin vuoteen 2016 asti. Sen jälkeen ohjelmia, artikkeleita ja kirjoja on julkaistu niin paljon, että listan ylläpitämisestä tuli positiivinen mahdottomuus.

HSP Suomi ry

Erityisherkkyys voimavaraksi yhdistyksen tuella, tutustu yhdistyksen toimintaan.

YLIKUORMITTUMI-SEN AIHEUTTAMAT ONGELMAT

 

Erityisherkkyys ei aiheuta ihmisessä haavoittuvaisuutta, mutta se herkistää kasvu- ja toimintaympäristön vaikutukselle (differential susceptibility). Eli erityisherkkä reagoi keskimääräistä herkemmin niin positiiviseen (hyväksyvä, tarpeita tukeva) kuin negatiiviseen (tuomitseva, haastava) ympäristöön tai olosuhteisiin. Pakottautuminen käyttäytymään pitkäaikaisesti oman persoonallisuustyypin vastaisesti tai eläminen tarpeilleen sopimattomassa ympäristössä, on hyvin stressaavaa ja altistaa mm. loppuunpalamiselle, ahdistuneisuudelle ja paniikkioireille sekä muille stressiperäisille sairauksille.

 

Sympaattisen ja parasympaattisen hermoston toiminnasta

 

Autonomisen hermoston
ali- tai ylivireys

 

Sympaattisen ja parasympaattisen hermoston tasapaino vaihtelee vireystilan mukaan: sympaattinen hermosto aktivoituu pääasiassa stressitiloissa, parasympaattinen hermosto puolestaan aktivoituu rentoutuessa.

Traumojen vaikutuksesta autonomisen hermoston toimintaan ja tasapainoon kertoo ymmärrettävästi Irene Lyon. 
Suosittelen Lyonin ilmaista Healing Trauma -videosarjaa,
sekä Lyonin Youtube-kanavaa.

Polyvagaalinen teoria (Irene Lyon) 

Mikä on polyvagaalinen teoria?  (Mirja Kärnä) 

 

Susanna Tanni kertoo kehitystrauman vaikutuksesta hermostossa:

Ylilatausta kehossa?

Traumaattinen kokemus on fysiologinen jälki ihmisen hermostossa. Ihminen on sille herkimmillään varhaislapsuudessa ja lapsuudessa. 


Suorittamisesta, ylivireydestä ja alivireydestä >

 

 

      

bottom of page