top of page

Vieraskynä: Enneagrammi ja ihmisen mieli, osa 2

Viettimuunnokset

Enneagrammityypistä riippumatta jokainen yksilö on kolmen perusvietin ohjaama. Joku näistä vieteistä on voimakkaimmin vaikuttava. Määräävä vietti tuo persoonallisuuteen oman sävynsä. Kaksi ihmistä, joilla määräävin vietti on sama, ymmärtävät helpommin toisiaan, koska heidän arvomaailmansa on samankaltainen. Jokaisessa tyypissä ovat seuraavat kolme: itsesuojelu-, sosiaalinen ja seksuaalinen vietti.

Itsesuojeleva yksilö pyrkii ylläpitämään fyysistä mukavuutta ja hyvinvointia. Tärkeää on ruoan terveellisyys ja että sitä on aina tarpeeksi. Säätila on tarpeen varmistella etukäteen, jotta osaa pukeutua sopivalla tavalla ja varata tarpeeksi varavaatteita. Ympäristön turvallisuusriskit on kartoitettava. Itsesuojeleva lähestyy uusia ihmisiä ja tilanteita varovasti. Kriisissä voi mennä liioitteluksi, kuten kaappien täyttäminen tavaroilla ajatuksella ”kaiken varalta”, varmuuden vuoksi syöminen tai pakonomainen terveydestä huolehtiminen. Suunta voi olla myös vastakkainen: omien ja toisten tarpeiden laiminlyönti. Äärimmilleen vietynä liian paineistunut elämä voi johtaa itsetuhoiseen käyttäytymiseen.

Sosiaalinen yksilö pyrkii tulemaan tarpeelliseksi ja hyväksytyksi. Hänelle tärkeitä ovat osallistuminen yhteisiin tapahtumiin ja yhteishengen ilmaisuihin. Yhteispeli ja joukkuehenki ovat tärkeitä. Hän löytää vaivattomasti ja tiedostamattaan ne, joita on helppo lähestyä ja joihin voi solmia yhteyden. Sosiaalinen pitää vuorovaikutuksessa olemisesta. Kriisin yhteydessä suunta voi olla päinvastainen: epäsosiaalisuus, vastahankaisuus ja kiusantekijäksi ryhtyminen.

Seksuaalinen yksilö etsii alinomaa voimakkaita tunteita ja elämyksiä. Muodot voivat olla monet eikä kyse ole pelkästään sukupuolielämän elämyksistä. Esimerkiksi intensiiviset kahdenkeskiset keskustelut tai extreme-urheilu voivat tuottaa tyydytystä. Seurueeseen tullessaan hän havaitsee joukosta erottuvat yksilöt, joihin sitten pyrkii tekemään vaikutuksen. Hän hakee itseään tyydyttävää palautetta ihmissuhteistaan ja tekemisistään. Kriisissä voi pahimmillaan olla seksuaalista hurjastelua ja epätoivoista itsensä täydentämisen tarvetta, tai päinvastoin kaiken kieltävää suvaitsemattomuutta ja tarpeiden kieltämistä.

Edut, esteet ja edistys

Enneagrammityyppejä ei voi kuvailla lyhesti JA kaikenkattavasti. Aiheesta kiinnostuneet ovat jo tiedon perässä pinkoneet ja testinsä tehneet. Siksi en toista tässä enää tyyppien määritelmiä. Jos joku aivan ensimmäistä kertaa lukee koko asiasta, niin suosittelen seuraamaan tätä linkkiä. Siellä olevat kuvailut ovat mielestäni hyvin suuntaa antavia.

Minä taasen esittelen tyyppien vahvuudet, heikkoudet ja kasvun suunnan. Herkkyyteen en suoraan puutu. Ne, jotka itsensä yliherkäksi määrittelevät, löytävät kyllä itsensä enneagrammista. Joihinkin tyyppeihin ei yliherkkyys mielestäni sovi lainkaan, joihinkin se sopii kivuliaan hyvin. Toisaalta, jokainen yksilö on herkkä, kun oikeaan kohtaan tökkää. Määrittelipä itsensä yli-, ali- tai epäherkäksi, on kaikilla kasvuun samanlainen mahdollisuus. Muuta ei tarvita kuin pätevä syy, sinnikkyyttä, rehellisyyttä, uskallusta ja aikaa.

Nro 1 on harkitseva ja järkevä ajattelija, jolla on korkea moraali ja vahvat eettiset arvot. Hän on työssään tunnontarkka, pyrkii korkeaan laatuun eikä tingi tavoitteista. Hän on uudistaja, jolla on runsaasti parannusehdotuksia.

Syvällä piilevä viha on nro 1:n heikkous. Hän ei helposti tiedosta tunteitaan ja luulee usein vihaansa stressiksi. Hän pitää vihaa virheenä ja siksi kieltää sen. Se pysyy kuitenkin kehossa tehden tuhoaan.

Kasvun suunta on nro 7, josta virtaa elämäniloa ja suurpiirteisyyttä. Nro 1:n maailma on täynnä virheitä, joita hän pyrkii korjaamaan. Jos hän huomaa, että maailmassa on muutakin, vihan kireys hellittää. Loma ja laiskottelu luovat luovuutta, jonka hän saa käyttöönsä palatessaan arkimaailmaansa.

Nro 2 on sosiaalinen yhteyksientekijä, empaattinen auttaja ja muiden hyvinvoinnista huolehtija. Hän osaa mukauttaa viestintänsä vastaamaan ympäröivää tunneilmastoa ja tarjoilla uudet ideat helposti hyväksyttävällä tavalla.

Hänen kompastuskivensä on ylpeys, taitavasti piiloutuneena, koska nro 2:n olemus on usein nöyrä. Hänen maailmankuvansa rakentuu käsitykseen, että muut ovat autettavia ja hän auttaja, joka ei tarvitse apua. Hän ei huolehdi omista tarpeistaan eikä anna muidenkaan niistä huolehtia. Hän kaipaa kiitosta autettaviltaan, muttei saa sitä koskaan tarpeeksi.

Kasvun suunta on n ro 4, josta saatavilla oleva melankolia ja yksinäisyyteen vetäytyminen helpottavat nro 2:n riippuvuutta muista ihmisistä. Pakkoauttaminen vähenee, kun hän tajuaa, että hän voi olla pidetty myös omana itsenään, ei vain auttajana.

Nro 3 on tavoitteellinen ja päämäärissään pysyvä tulostentekijä. Hän on ammatissaan pätevä, oppimishaluinen ja uusiin tehtäviin nopeasti mukautuva uran rakentaja. Hän tuo myönteisyyttä ryhmäänsä.

Nro 3:n heikkous on petos, koska hänen ympäristölleen antamansa kuva itsestään ei perustu todellisuuteen. Hän arvioi, mitä viiteryhmä häneltä odottaa ja muokkaa itsensä sen mukaan positiivista palautetta odottaen. Uskotellessaan asioita muille hän alkaa uskoa niihin myös itse. Muiden tunteet hän tunnistaa -mikä hänelle eduksi laskettakoon- omiaan ei.

Perustan henkiselle kasvulleen nro 3 luo, kun hän kyseenalaistaa imagonsa ja ensimmäisen sijan tavoittelun. Kasvun suunta on nro 6. Rehellisyys ja luotettavuus lisääntyy, kun hän huomaa, että epäonnistumisen voi kertoa selittelemättä. Sisäisen ja julkisen minän välinen ristiriita lievittyy.

Nro 4 on herkkä ja myötäelävä havainnoija, joka kykenee opastamaan muita tunteiden ryteikössä. Tunteiden moninaiset sävyt ja vivahteet ovat hänelle itselleen tuttuakin tutumpia. Hän on luova ja kartellessaan tavanomaisuutta tuo asioihin uutta näkökulma.

Heikkoutena on tyytymättömyys tähän hetkeen ja kaipuu jonnekin pois. Nro 4 tuntee, että jossain muualla on se, jota hän elämäänsä tarvitsee ollakseen onnellinen. Nämä pohjautuvat kateuteen, siihen ajatukseen, että muilla jo onni on. Hän kokee aina olevansa eri tasolla suhteessa muihin ja oman ainutkertaisuuden arvostus on alhaista.

Kasvaessaan nro 4 vähentää dramaattista ilmaisua ja huomioi yhden tunteen kerrallaan. Hän ei enää hae palautetta epätoivoisesti, vaan keskittyy omiin tavoitteisiinsa. Realistinen ja käytännöllinen täsmällisyys auttavat luovuuden realisoinnissa. Kasvun suunta on nro 1.

Nro 5 on analyyttinen ja selkeä ajattelija, joka kykenee sujuvasti itsenäiseen työskentelyyn. Hän ei hätäänny helposti eikä ole työssään altis sosiaaliselle paineelle. Hän on tarkkailija ja siksi oivallinen ja luotettava neuvonantaja.

Heikkoutena ovat kitsaus ja virheiden tekemisen pelko, jotka ilmenevät ennakoimisena, vetäytymisenä ja sulkeutuneisuutena. Nro 5 arastelee avautumista, koska pelkää päätyvänsä manipuloiduksi. Pyrkimys omavaraisuuteen tekee hänestä helposti yksinäisen elämän sivustaseuraajan. Sosiaaliset taidot voivat olla melko kehnot ja olemus sellainen, joka voidaan tulkita -virheellisesti- välinpitämättömäksi.

Kun nro 5 uskaltaa antaa ja huomaa, että ei menetäkään mitään, hän rohkaistuu, sosiaaliset kontaktit lisääntyvät ja luottamus selviytymiseen vahvistuu. Kasvaessaan nro 8:n suuntaan hän alkaa ottaa enemmän kontaktia ympäristöön ja vaikuttaa siihen, ilmaisee tahtonsa, hahmottaa tilanteet kokonaisuuksina eikä piiloudu teoreettisiin ajatusviritelmiinsä.

Nro 6:n vahvuuksiin kuuluu myötäelämisen kyky, vastuuntuntoisuus, luotettavuus, työteliäisyys ja vaikeuksien rohkea kohtaaminen. Nämä piirteet tekevät hänestä hyvän johtajan etenkin hankalissa tilanteissa.

Heikkoutena on epäily ja kyseenalaistaminen, jotka pohjautuvat pelkoon. Pelkoaan nro 6 ei välttämättä tunnista, vaan pitää itseään järkevänä harkitessaan asioita loputtomiin ja intuitiivisena muiden lukijana, jolla on kyky aistia toiset syvällisesti.

Kasvaessaan nro 9:n suuntaan nro 6 alkaa nähdä asiat laajemmin. Hän rauhoittuu, luottaa omiin tuntemuksiinsa eikä mielessä päällimmäisenä ole epäilys sivupolkuineen. Sisäisen äänen vahvistuessa hän näkee muitakin vaihtoehtoja kuin pahimman mahdollisen. Pelko muuttuu hallittavissa olevaksi osatekijäksi.

Nro 7 on toivon sanansaattaja ja rohkaiseva optimisti, joka tutustuu helposti ihmisiin. Kanssakäyminen on luontevaa ja hän on viestinnällisesti taitava. Ideoita pursuavana ja niitä yhteen kokoava hän on ryhmätyöskentelyn innostava ilmestys.

Nro 7 on impulsiivinen ja helposti innostuva asioiden aloittaja, muttei lopettaja. Hänen heikkoutensa on ahneus, joka saa hänet jättämään kesken ja rientämään johonkin uuteen kiinnostavaan. Hän pelkää jäävänsä paitsi jostain hauskasta, joka on jossain muualla.

Kasvaessaan nro 7 karsii kiinnostuksen kohteita, paneutuu jäljelle jääneisiin ideoihin ja ryhtyy tarkastelemaan asioita syvemmin. Hänestä tulee empaattisempi keskittyessään läheisiinsä ja ryhtyessään kuuntelemaan heitä. Hän ei pelkästään ideoi, vaan toteuttaa loppuun asti. Hän hyväksyy kivan, hauskan ja lystin lisäksi myös pahan mielen, surun ja vihan.

Nro 8 on maanläheinen ja vastuunottava johtaja, suorapuheinen delegoija, joka saa organisaation toimimaan. Hän tekee selväksi kuinka haluaa asioiden olevan ja taistelee oikeaksi katsomiensa asioiden puolesta. Läheisiään ja alaisiaan hän on valmis puolustamaan.

Haittapuolena on himo, joka ilmenee kiireenä saada kaikkea heti tänne ja nyt. Kohteesta tulee päämäärä, jota kohti nro 8 rynnii. Sisäiset tarpeensa hän kieltää. Matkallaan hän kolhii muita ihmisiä, muttei näe siitä seuraavan harmia, koska ajattelee kaiken oman aseman vahvistamiseksi olevan oikein.

Kasvaessaan nro 8 pehmenee ja ryhtyy suuntaamaan aggressiotaan hyvien asioiden edistämiseksi. Jatkuva valtasuhteen tarkastelu ja kamppailu vallasta vähenee, eivätkä muut päädy koko ajan jyrättäväksi. Häneen kehittyy ripaus riippuvuutta ja herkkyyttä ottaa vastaan.

Nro 9:n vahvuutena on kyky tasoittaa ristiriitoja ja vaikuttaa rauhoittavalla tavalla. Hän ei hätäänny helposti ja kykenee työskentelemään paineen alla silloin, kun tavoite on selkeä. Hän on kärsivällinen opastaja ja toteuttaa sinnikkäästi asiat, jotka hän on määritellyt tarpeellisiksi toteuttaa.

Nro 9 on laiska huolehtimaan itsestään ja omista tarpeistaan ja ottamaan selvää siitä, mikä hänelle itselleen on tärkeää. Hän sortuu helposti puuhasteluun silloin kun seisoo menestyksen portilla ja olisi aika astua sisään.

Nro 9 saa toimintatarmoa, kun saa tuntuman vihaansa, joka on piilossa harmonian alla. Aggression sisältämästä energiasta löytyy aloitteellisuutta, halua vaikuttaa ja toimintatarmoa. Hän alkaa luottaa omiin näkemyksiinsä, löytää omat tavoitteensa eikä enää vähättele saavutuksiaan ja menestystään.

Kirjoittaja on Ulla-Maija Rämänen, life coach-kurssin läpikäynyt, koulutettu hieroja ja vähemmän koulutettu tanssija. Victoria Rjabuhina ja Helge Savolainen ovat ne, jotka ovat kirjoittajan enneagrammitietouden alkulähde. Tekstin pohjalla on käytetty heidän kirjaansa "Vakka ja kansi - rakkaus, seksi ja enneagrammi".

Kuva: Flikr, by Grace Commons

Uusimmat
Etsi asiasanoilla
bottom of page